Печат в Java, част 1

Предишна 1 2 Страница 2 Страница 2 от 2

Модели за изобразяване

В Java има два модела за печат: Printableработни места и Pageableработни места.

Печат

Printableзаданията са по-прости от двата модела за печат. Този модел използва само един PagePainterза целия документ. Страниците се изобразяват последователно, започвайки с нулева страница. Когато се отпечата последната страница, PagePainterтрябва да върнете NO_SUCH_PAGEстойността. Подсистемата за печат винаги ще изисква приложението да изобразява страниците последователно. Като пример, ако от вашето приложение се поиска да изобрази страници от пет до седем, подсистемата за печат ще поиска всички страници до седмата страница, но ще отпечата само страници пет, шест и седем. Ако вашето приложение показва диалогов прозорец за печат, общият брой страници за отпечатване няма да се покаже, тъй като е невъзможно предварително да се знае броят на страниците в документа, използващ този модел.

Страници

Pageableзаданията предлагат по-голяма гъвкавост от Printableзаданията, тъй като всяка страница в Pageableзаданието може да има различно оформление. Pageableзаданията се използват най-често с Books, колекция от страници, които могат да имат различни формати. Ще обясня Bookкласа след малко.

А Pageableработа има следните характеристики:

 • Всяка страница може да има свой художник. Например, може да имате изпълнен художник за отпечатване на заглавната страница, друг художник за отпечатване на съдържанието и трети за отпечатване на целия документ.
 • Можете да зададете различен формат на страница за всяка страница в книгата. В Pageableработа можете да смесвате портретни и пейзажни страници.
 • Подсистемата за печат може да поиска от приложението ви да отпечатва страници последователно и някои страници могат да бъдат пропуснати, ако е необходимо. Отново не е нужно да се притеснявате за това, стига да можете да предоставите всяка страница в документа си при поискване.
 • На Pageableработното място не трябва да се знае колко страници са в документа.

Книги

Също така нов от версия 1.2 е Bookкласът. Този клас ви позволява да създавате многостранични документи. Всяка страница може да има свой собствен формат и свой собствен художник, което ви дава гъвкавост за създаване на сложни документи. Тъй като Bookкласът изпълнява Pageableинтерфейса, можете да реализирате свой собствен Bookклас, когато в предоставения Bookклас липсват функциите, които ви трябват.

А Bookклас представлява колекция от страници. При първото създаване Bookобектът е празен. За да добавите страници, просто използвате един от двата append()метода (вижте моето обяснение за този клас в раздела за API за повече подробности). Параметрите на този метод са PageFormatобектът, който определя физическите характеристики на страницата, и PagePainterобект, който реализира Printableинтерфейса. Ако не знаете броя страници във вашия документ, просто предайте UNKNOWN_NUMBER_OF_PAGESстойността на append()метода. Системата на принтера автоматично ще намери броя страници, като извика всички художници на страници в книгата, докато получи NO_SUCH_PAGEстойност.

Дефиниция на API

Теорията и практиката ще се срещнат в този раздел. В предишните раздели научихме за структурата на страниците, мерните единици и моделите за изобразяване. В този раздел ще разгледаме API за печат на Java.

Всички класове, необходими за отпечатване, се намират в java.awt.printпакета, който се състои от три интерфейса и четири класа. Следващите таблици определят класовете и интерфейсите на пакета за печат.

Име Тип Описание
Paper Клас Този клас определя физическите характеристики на страницата.
PageFormat Клас PageFormatопределя размера и ориентацията на страницата. Той също така определя кое Paperда се използва при изобразяване на страница.
PrinterJob Клас

Този клас управлява заданието за печат. Неговите отговорности включват създаване на задание за печат, показване на диалогов прозорец за печат, когато е необходимо, и отпечатване на документа.

Book Клас

Bookпредставлява документ. А Bookобект действа като колекция от страници. Страниците, включени в кутията, Bookмогат да имат идентичен или различен формат и да използват различни художници.

Pageable Интерфейс Едно Pageableизпълнение представлява набор от страници, които трябва да бъдат отпечатани. В Pageableобекта се връща от общия брой на страниците в комплекта, както и PageFormatи Printableза определен сайт. В Bookклас изпълнява този интерфейс.
Printable Интерфейс Художникът на страници трябва да внедри Printableинтерфейса. В този интерфейс има само един метод print(),.
PrinterGraphics Интерфейс В Graphicsобекта изпълнява този интерфейс. PrinterGraphicsпредоставя getPrinterJob()метода за получаване на заданието за принтер, което е създало процес на печат.

Pageable интерфейс

В Pageableинтерфейс включва три метода:

Име на метода Описание
int getNumberOfPages() Връща броя на страниците в документа.
PageFormat getPageFormat(int pageIndex) Връща страниците, PageFormatкакто е посочено от pageIndex.
Printable getPrintable(int pageIndex) Връща Printableекземпляра, отговорен за изобразяването на страницата, посочена от pageIndex.

Интерфейс за печат

В Printableинтерфейса разполага един метод и две стойности:

Име Тип Описание
int print(Graphics graphics, PageFormat pageFormat, int pageIndex) Метод

Изисква графичната обработка, използваща дадения формат на страницата, да изобрази посочената страница.

NO_SUCH_PAGE Стойност Това е константа. Върнете тази стойност, за да покажете, че няма повече страници за отпечатване.
PAGE_EXISTS Стойност На print()връща метод PAGE_EXISTS. Това показва, че страницата, предадена като параметър, print()е била изобразена и съществува.

Всеки художник на страници трябва да внедри Printableинтерфейса. Тъй като има само един метод за прилагане, създаването на художници на страници може да изглежда лесно. Не забравяйте обаче, че вашият код трябва да може да изобразява всяка страница в или извън последователност.

Има три параметъра print(), включително Graphics, който е същият клас, използван за рисуване на екрана. Тъй като Graphicsкласът изпълнява PrinterGraphicинтерфейса, можете да получите този, PrinterJobкойто е създал тази задача за печат. Ако оформлението на страницата ви е сложно и изисква някои разширени функции за рисуване, можете да прехвърлите Graphicsпараметъра към Graphics2Dобект. След това ще имате достъп до пълния Java 2D API.

Before you start using the Graphics object, note that the coordinates are not translated to the top left corner of the printable area. Refer to Figure 3 to find the location of the default origin.

(0, 0) appears at the top left corner of the printer margins. To print a 1-by-1-inch rectangle, 1 inch from both top and left margins, you would use the following code:

1: public int print (Graphics graphics, PageFormat pageFormat, int pageIndex) { 2: Graphics2D graphics2D = (Graphics2D) graphics; 3: Rectangle2D.Double rectangle = new Rectangle2D.Double (); 4: rectangle.setRect (pageFormat.getImageableX () + 72, 5: pageFormat.getImageableY () + 72, 6: 72, 7: 72); 8: graphics2D.draw (rectangle); 9: return (PAGE_EXISTS); }

From the previous example, we see that we must manually translate the origin of the rectangle so that it prints at the top of the printable area as in Figure 1. To simplify the code, we could translate the coordinates once and use (0, 0) as the origin of the printable area. By modifying the previous example, we get:

1: public int print (Graphics graphics, PageFormat pageFormat, int pageIndex) { 2: Graphics2D graphics2D = (Graphics2D) graphics; 3: graphics2D.translate (pageFormat.getImageableX (), pageFormat.getImageableY ()); 4: Rectangle2D.Double rectangle = new Rectangle2D.Double (); 5: rectangle.setRect (72, 72, 72, 72); 6: graphics2D.draw (rectangle); 7: return (PAGE_EXISTS); 8: }

Using the translate() method in line 3, we can translate the coordinates and set our origin (0, 0) at the top of the printable area. From this point on, our code will be simplified.

PrinterGraphics interface

The PrinterGraphics interface consists of one method:

Method name Description
PrinterJob getPrinterJob() Returns the PrinterJob for this rendering request and is implemented by the Graphics class

Paper class

Eight methods make up the Paper class:

Method name Description
double getHeight() This method returns the page's physical height in points (1 inch = 72 points). For example, if you are printing on a letter-size page, the return value will be 792 points, or 11 inches.
double getImageableHeight() This method returns the page's imageable height. The imageable height is the height of the print area that you may draw on. See Figure 1 for a graphical view of the imageable area.
double getImageableWidth() This method returns a page's imageable width (the width of the print area that you may draw on). See Figure 1 for a graphical view of the imageable area.
double getImageableX() This method returns the x origin of the imageable area. Since there is no support for margins, the return value represents the left margin.
double getImageableY() This method returns the y origin of the imageable area. The value returned from this method is equivalent to the top margin.
double getWidth() This method returns the page's physical width in points. If you print on a letter-size paper, the width is 8.5 inches, or 612 points.
void setImageableArea(double x, double y, double width, double height) This method sets the imageable area and specifies the margins on the page. Actually, the API provides no method to set the margins explicitly; you have to calculate them yourself.
void setSize(double width, double height) This method sets the physical page size. To define an 8.5-by-11-inch sheet, you would supply 612 and 792 points. Note that the default size is LETTER.

Before we move on to the next section, remember that the Paper class defines the page's physical characteristics. The PageFormat class represents all the page's characteristics, such as page orientation, size, and the paper type. This class is always passed as a parameter to the Printable interface's print() method. Use Paper to obtain the imageable area location, size, and page orientation along with a transformation matrix.

PageFormat class

The PageFormat consists of 12 methods:

Method name Description
double getHeight() This method returns the page's physical height in points (1 inch = 72 points). If your page measures 8.5 by 11 inches, then the return value will be 792 points, or 11 inches.
double getImageableHeight() This method returns the page's imageable height, which is the height of the print area on which you may draw. See Figure 1 for a graphical view of the imageable area.
double getImageableWidth() This method returns the page's imageable width -- the width of the print area on which you may draw. Figure 1 illustrates a graphical view of the imageable area.
double getImageableX() This method returns the x origin of the imageable area.
double getImageableY() This method returns the imageable area's y origin.
double getWidth() This method returns the page's physical width in points. If you print on letter-sized paper, the width is 8.5 inches, or 612 points.
double getHeight() This method returns the page's physical height in points. For example, letter-sized paper is 11 inches in height, or 792 points.
double[] getMatrix() This method returns a transformation matrix that translates user space into the requested page orientation. The return value is in the format required by the AffineTransform constructor.
int getOrientation() This method returns the orientation of the page as either PORTRAIT or LANDSCAPE.
void setOrientation(int orientation) This method sets the orientation of the page, using the constants PORTRAIT and LANDSCAPE.
Paper getPaper() This method returns the Paper object associated with the page format. Refer to the previous section for a description of the Paper class.
void setPaper(Paper paper) This method sets the Paper object that will be used by the PageFormat class. PageFormat must have access to the physical page characteristics to complete this task.

This concludes the description of the page classes. The next class that we will study is the PrinterJob.

PrinterJob class

The PrinterJob class controls the printing process. It can both instantiate and control a print job. Below you will find a definition of the class:

Method name Description
abstract void cancel() This method cancels the current print job. You can validate the cancellation with the isCancel() method.
abstract boolean isCancelled() This method returns true if the job is cancelled.
PageFormat defaultPage() This method returns the default page format for the PrinterJob.
abstract PageFormat defaultPage(PageFormat page) This method clones the PageFormat passed in parameters and modifies the clone to create the default PageFormat.
abstract int getCopies() This method returns the number of copies that the print job will print.
abstract void setCopies(int copies) This method sets the number of copies that the job will print. Note that if you show a print dialog box, users can alter the number of copies (see the pageDialog method).
abstract String getJobName() This method returns the job name.
static PrinterJob getPrinterJob() This method creates and returns a new PrinterJob.
abstract String getUserName() This method returns the user name associated with the print job.
abstract PageFormat pageDialog(PageFormat page) This method displays a dialog that allows the user to modify the PageFormat. The PageFormat, passed in parameters, sets the fields of the dialog. If the user cancels the dialog, then the original PageFormat will be returned. But if the user accepts the parameters, then a new PageFormat will be created and returned. Since it will not show the same parameters on all operating systems, you must be careful when using the pageDialog.
abstract void setPageable(Pageable document) This method queries the document to obtain the total number of pages. The Pageable will also return the PageFormat and the Printable object for each page. See the definition of the Pageable interface for more information.
abstract void setPrintable(Printable painter) This method sets the Painter object that will render the pages to be printed. A Painter object is an object that implements the Printable class and its print() method.
abstract void setPrintable(Printable painter, PageFormat format) This method completes the same tasks as abstract void setPrintable(Printable painter), except that you supply the PageFormat that the Painter will use. As indicated in the definition of the Printable interface, the print() method passes a PageFormat object as the first parameter.
abstract void print() This method prints the document. It actually calls the print() method of the Painter previously assigned to this print job.
abstract void setJobName(String jobName) This method sets the name of the print job.
abstract boolean printDialog() This method displays a print dialog box that allows the user to change the print parameters. Note that this interaction's result will not be returned to your program. Instead, it will be passed to the peer operating system.
abstract PageFormat validatePage(PageFormat page) This method will validate the PageFormat passed in parameters. If the printer cannot use the PageFormat that you supplied, then a new one that conforms to the printer will be returned.

Book class

Seven methods make up the Book class:

>

Method name Description
void append(Printable painter, PageFormat page) This method appends a page to the Book. The painter and the PageFormat for that page are passed in parameters.
void append(Printable painter, PageFormat page, int numPages) This method completes the same tasks as void append(Printable painter, PageFormat page), except that you specify the number of pages.
int getNumberOfPages() This method returns the number of pages currently in the Book.
PageFormat getPageFormat(int pageIndex) This method returns the PageFormat object for a given page.
Printable getPrintable(int pageIndex) This method returns the painter for a given page.
void setPage(int pageIndex, Printable painter, PageFormat page) This method sets the painter and the PageFormat for a given page already in the book.

The printing recipe

The recipe for printing is very simple. First, create a PrinterJob object:

PrinterJob printJob = PrinterJob.getPrinterJob ();

Next, using the setPrintable() method of the PrinterJob, assign the Painter object to the PrinterJob. Note that a Painter object is one that implements the Printable interface.

printJob.setPrintable (Painter);

Or you could set the PageFormat along with the Painter :

printJob.setPrintable (Painter, pageFormat);

Finally, the Painter object must implement the print() method:

public int print (Graphics g, PageFormat pageFormat, int page)

Here the first parameter is the graphics handle that you will use to render the page, the pageFormat is the format that will be used for the current page, and the last parameter is the page number that must be rendered.

That's all there is to it -- for simple printing, that is.

Introduction to the framework

The print framework that we will build in this series will be completely independent of the Java printing API. It will allow for greater flexibility in producing different outputs. Its structure will allow you to create documents, pages, and print objects. You will be able to add print objects to a page while adding pages to a document. By using this structure, you will be able to easily implement export features to PDF or HTML files, or print directly to the printer using the print API. But the main goal of the framework is to simplify the creation of printed documents. When you print using the print API, you only end up with a graphic canvas to draw on. It fails to address the concepts of paragraphs, images, drawings, graphics, tables, or running headers and footers. Because you must compute the (x, y) origin, the width and height of the printable area, setting margins is a chore. Our print framework will address all of these weaknesses.

Conclusion

We covered a lot of ground in this first part. We looked at measurement units, the structure of page, the two rendering models (Pageable and Printable), and Books, and we concluded with a detailed explanation of the printing API. Next month, we'll focus primarily on code, as we will be putting everything into practice. We will also look at the issues that arise when printing on multiple platforms. Looking ahead to Part 3, I will explain in detail the design and implementation of the framework.

Jean-Pierre Dube е независим консултант по Java. Той основава Infocom през 1988 г. Оттогава Infocom разработва персонализирани приложения в области, включително производство, управление на документи и мащабно управление на електропроводи. Жан-Пиер има богат опит в програмирането в C, Visual Basic и Java; последният сега е основният език за всички нови проекти. Той посвещава тази поредица на майка си, която почина, докато той пишеше тази статия.

Научете повече за тази тема

 • "Печат в Java", Жан-Пиер Дюбе ( JavaWorld )
 • Част 1: Запознайте се с модела за печат на Java (20 октомври 2000 г.)
 • Част 2: Отпечатайте първата си страница и изобразете сложни документи (1 декември 2000 г.)
 • Част 3: Жан-Пиер Дюбе представя рамката за печат, която работи върху Java Print API (5 януари 2001 г.)
 • Part 4: Code the print framework
 • (February 2, 2001)
 • Part 5: Discover the print framework's support classes
 • (March 2, 2001)
 • You will find tons of books covering Java AWT, but none will cover this subject to the extent of this book. If you're writing GUIs, you must have this book next to your computer: Graphic Java 2, Mastering The JFCAWT, Volume 1, David M. Geary (Prentice Hall, 1998)

  //www.amazon.com/exec/obidos/ASIN/0130796662/javaworld

 • This book was helpful when Java 1.1 came out, and was the first to talk about printing in Java: Migrating from Java 1.0 to Java 1.1, Daniel I. Joshi and Pavel A. Vorobiev (Ventana Communications Group, 1997)

  //www.amazon.com/exec/obidos/ASIN/1566046866/javaworld

 • Вероятно най-добрата книга за Java 2D, тази книга обхваща всички аспекти на 2D API и също така предоставя Graphicsрамка за усъвършенствани 2D композиции: Java 2D API Graphics, Vincent J. Hardy (Prentice Hall, 1999)

  //www.amazon.com/exec/obidos/ASIN/0130142662/javaworld

 • Отлично въведение в Java 2D API "Първи стъпки с Java 2D," Bill Day ( JavaWorld, юли, 1998)

  //www.javaworld.com/javaworld/jw-07-1998/jw-07-media.html

Тази история „Печат в Java, част 1“ първоначално е публикувана от JavaWorld.